دوشنبه، مرداد ۰۳، ۱۳۸۴

دعوت وقیحانه به تروریسم


وقتی این دعوت نامه در یکی از نشریات رسمی جمهوری اسلامی(پرتوسخن) چاپ می شود چطور می توان جهانیان را متقاعدکرد ما ایرانیان مردمی با فرهنگ و تمدن اصیلیم نه تروریست و شایستگی دستیابی به اتم شکافته شده را داریم .هزینه های این حرکت را مصباح می دهد یامردم ایران؟