پنجشنبه، مرداد ۲۷، ۱۳۸۴

راه ما


...راه ما سخت جداست

از عشق


کمی از عشق بگو