پنجشنبه، مرداد ۲۷، ۱۳۸۴

راه ما


...راه ما سخت جداست