دوشنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۸۸

ترکیب هنرومرد درماسولهپارادوکس این پنجره روی این دیوارسیمانی واین جورابها نمادی از همه دیگرپارادوکس هامونه