یکشنبه، آبان ۰۳، ۱۳۸۸

نزاجا و باربری


استفاده از اموال دولتی برای استفاده شخصی اینقدری معمول هست که این ماشین  باروبندیل  رو جابه جا می کنه؛
از این دست عکس ها هم زیاد دیدید؟