شنبه، مرداد ۰۱، ۱۳۸۴

شکار


سه عکاس که هر یک دیگری را سوژه قرار داده غافل از اینکه همه سوژه شده اند