دوشنبه، مرداد ۰۳، ۱۳۸۴

فارسی را پاس داریم


کاش یک نفر آدم باسواد قبل ازچاپ این پوستر نگاهی به آن می انداخت و یکی از "که" هارا حذف می کرد