یکشنبه، مرداد ۰۲، ۱۳۸۴

فضاحت

border="0" alt="" />
با توجه به نفرت مردم ازهاشمی به عنوان نماینده حکومت و ثروت و قدرت و شاید حتی یک آخوند فهم رییس جمهور شدن احمدی نژاد آسان تر می شود